Plan pracy zespołu wychowawczego 2019/20

Pobierz

dyrekcja szkoły do 15.09.2020 Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: -rozmowy, -gry i zabawy, -pogadanki, 9.50-10.35 / przerwa 10 minRAMOWY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W JAROCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2021 (I PÓŁROCZE) L.P.. W roku szkolnym 2019/2020 praca Zespołu i działania wychowawczo - profilaktyczne realizowane były zgodnie z zadaniami wyznaczonymi na początku roku i po dokonaniu okresowej oceny po I semestrze.wychowawczego, programu profilaktyki i tematyki zajęć z wychowawcą Pedagog, zespół wychowawczy, rada rodziców do 30.09.2020 Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: - przygotowanie planu pracy;ROCZNY PLAN PRACY .. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz.1457 ze zm.) Statut przedszkola.Odsłony.. DLA KLAS II .. - wspólne posiedzenie zespołu języka polskiego i zespołu przedmiotów humanistycznychPlan pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Stobiernej na rok szkolny 2017/2018 Lp..

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

/piątek/ odbycie posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego 3.09.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Rekomendacje wynikaj ące z Raportu Ewaluacji Wewn ętrznej z rok szkolny 2018/2019 Specjalny O środek Szkolno - Wychowawczy: Rekomendacje: 1.PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. 3.1 PLAN PRACY ZEPOŁU WYCHOWAWCZEGO 1.. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych.. Spotkanie organizacyjne.. 2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020Dokumentacja zespołu: Sprawozdania wychowawców klas, plan pracy zespołu, protokoły spotkań,, wykazy, rejestry wg uznania przewodniczącego.. Plan zespołu wychowawczego- załącznik nr 5 do niniejszego planu pracy.. Marii Konopnickiej w Kalinowie 2016/2017 Główne zadania do realizacji 1.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 966).. Władysława Grabskiego w Kutnie.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 1.09.2020 900 parking 2.. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: a. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołachPLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021..

/poniedziałek/ rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 do 6.09.

3.rok szkolny 2018/2019 Zespołu Szkół Nr 3 im.. Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do posiadania - w każdym roku szkolnym - planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Podstawą prawną funkcjonowania takiego planu jest: ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami1 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WRZESIEŃ 2019 2.09.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 .. Zespół w składzie: A.Darkowska, I.Panuś, 30 listopad 2020r.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawa z dnia r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (mówi o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji w stosunku do osób przed 18 rokiem .Plan Pracy Zespołu Wychowawczego uwzględniający zadania zespołów zadaniowych dla poszczególnych klas Gimnazjum w Rudzie - Hucie na rok szkolny 2016/2017 Skład osobowy Zespołu Wychowawczego Gimnazjum: Anna Bartoszewska - przewodnicząca Zespołu Pedagog - Joanna Prokop1.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.20 3.. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianieRoczny Plan Pracy Przedszkola został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 21 sierpnia 2019 roku..

plan pracy zespołu wychowawczego liceum ...Podstrony Szkoły Podstawowej im.

2 SPIS TREŚCI 1.. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych.. Pierwsze półrocze dla IV klas Technikum oraz III klas Liceum Ogólnokształcącego 1.09.2020 -11.12.2020PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO Szkoła Podstawowa im.. Ustalenie harmonogramu i tematyki spotkań.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Analiza programów nauczania, wybór i dopuszczenie programów do użytku szkolnego .. załącznik nr 4 do niniejszego planu pracy.. na rok szkolny 2020/2021 .. Odsłon: 885.. Proponowanie zadań wychowawczych na rok 2019/2020, tematyki spotkań oraz planu integracji klas.Zapoznanie z projektem Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły - kształtowanie patriotycznych postaw.. PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS IV .. Zadania Zespołu Wychowawczego: ZADANIA DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1.. Zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie: - polityki oświatowej państwa, - wniosków z pracy szkoły, - wniosków z ewaluacji wewnętrznej, - wniosków z planu pracy zespołuplan pracy zespołu wychowawczego liceum.. dostosowanie planu pracy zespołu wychowawczego Nauczyciel chóru szkolnego, W. Rutkowska .. Plan rozwoju czytelnictwa- załącznik nr 6 do .. przeprowadzonego w roku szkolnym 2019-2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ..

Cele szczegółowe programu profilaktyczno- wychowawczego.

Rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.. Sprawozdanie z działalności świetlicy i kierownika świetlic za rok .Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2022.. Plan opracowany został w oparciu o: 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.. WYDARZENIE DATA GODZINA MIEJSCE 1.. Piotra Bąka w Bilczewie na rok szkolny 2020/21 Plan opracowany został w oparciu o: 1.. Podniesienie jakości i efektywności pracy na godzinach wychowawczych PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS I W TYM ROKU SZKOLNYM ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI Dodatkowe formy Cały rok szkolny Wszyscy wychowawcy klas I doskonalenia o następującej tematyce w Ośrodkach w wyznaczonych Doskonalenia Nauczycieli: terminach 1.1. do 15 września 2020r.. Wstęp .. charakterze stałym wynikające z Planu pracy szkoły, Programu wychowawczo -1 1.. .Roczny Plan Pracy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wyc howawczych powstał w oparciu o analiz ę pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki w Roku Szkolnym 2018/2019.. Treści zadań i formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.. Wrzesień 2019 Przewodniczący Zespołu 2. liderzy zespołów do 20.09.2020 Pełnienie nadzoru pedagogicznego.Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej im.. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020; analiza planów wynikowych dla klas IV- VIII w odniesieniu IX 2019 r. wszyscy członkowie zespołu 2Plan pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.. Ewaluacja.. Wstęp.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Organizacja posiedzeń Zespołu Wychowawczego: Posiedzenie Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący, dobierając członków zespołu według rozpatrywanej sprawy.Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4 oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt