Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.. 2 Wymagania do uzyskania nauczyciela kontraktowego :Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu .- Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli wejdą w życie 1 września 2019 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku .Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Zgodnie z procedurą awansu , przy pomocy nauczyciela doradcy metodycznego i opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola.W tym celu spisałam aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy prawa zawarte w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią dyrektor przedszkola.ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego..

Stopień awansu zawodowego jest nadawany w drodze decyzji administracyjnej.

Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego: · Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. · Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. · Rozporządzenie MEN z 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przezZ dniem 01.09.2003r.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel stażysta odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań okreslonych w § 6 ust.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 4.Kurs przygotowany jest w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2019 r. Z kursu mogą również skorzystać nauczyciele którzy już osiągnęli najwyższe stopnie awansu, czyli mianowani i dyplomowani, gdyż często pełnią rolę opiekuna stażysty i im poświęcam cały rozdział.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego - sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych..

OBSZAR ORGANIZACYJNY Poznanie procedury awansu zawodowego.

Podsumowanie stażu.. - czyli do 30 września.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel stażysta przedstawia komisji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i udziela odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji.. Pytania powinny dotyczyć wymagań, które zostały określone w § 6 ust.. Pomocne okazały sięw przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zapoznać się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasiegnąć opinii rady rodziców; .. właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.. Prowadzący ZarzadzanieSpecjalni Kategorie Awans zawodowyImię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery..

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.

Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.3.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. "Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć Nowelizacja Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczy tylko kwestii zawartych w zmienionej KN.awans zawodowy nauczyciela - mgr boŻena wiarek podsumowanie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2009-10 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Staż rozpocząłem po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2013 roku.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt