Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Pobierz

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna akcji Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wyniósł 61 992 tys. zł i dzielił się na …Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów .. 21 Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz …unimot gaz s.a. jednostkowy raport roczny 2013 spis treŚci spis treŚci.. 2 wybrane dane finansowe unimot gaz s.a sprawozdanie finansowe unimot gaz s.a., z …Strona 3 z 20 ECC GAMES S.A.. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej lub …- przejęcie ze środków trw.. English translation: …Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży Dostęp do sprawozdań z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestr.io Premium .. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. I. w budowie 8 390 9 944 377 4 002 14 721 - zakup 68 199 267 - inne korekty BO Oddział 10 41 51 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 668 297 6 971 - …Nota 21: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.. 21 Nota 22: Informacja o przychodach, kosztach i wynikach …Nota 21: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.. 22 Nota 22: Informacja o przychodach, kosztach i wynikach …Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży na koniec roku 2016 2016 2015 3 108 593,45 3 480 860,35 568,29 - 3 481 428,64 3 108 593,45 …Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów..

— struktura-rzeczowa-i-terytorialna-przychodow-netto-.pdf.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i …Nota 1 struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów 26 Nota 2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym od-setki oraz …Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.20 Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz …Nadwyżka ze sprzedaży akcji Share premium paid-in 22b è æ â ã ë ç â è å ë III .Kapitały rezerwowe i zapasowe Reserve capital ã å ç ê ç ê é ã ä IV Kapitał rezerwowy z …6.. Oświadczenie Zarządu Zgodnie z przepisami ustawy o …Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, dane … Aktywuj plan …struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj i eks­port) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, wysokość i wyjaśnienie przyczyn …Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w zakresie, w jakim te …struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży; przychody, koszty i wyniki na działalności zaniechanej rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę …Przychody ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) Za okres od 01.01.11 do 31.12.11 od …2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te …Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt