Opinia do poradni o uczniu klasy 3

Pobierz

Kiedy i gdzie się urodził?. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. (chwyt, postawa, tempo, grafika, estetyka…) Najczęściej popełniane błędy w pisowni.. jest uczniem klasy trzeciej szkoły podstawowej.. W której jest klasie?. wychowawcę na prośbę rodziców….. 2017r.. .OPINIA O NAUCE I ZACHOWANIU DZIECKA Postępy w nauce (mocne i słabe strony ucznia i obserwowane trudności): _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Stosunek do obowiązku szkolnego (frekwencja, przygotowanie do lekcji, aktywność podczas zajęć, dbałość o przybory, zeszyty i książki): _____Powód skierowania, opinia dydaktyczna o uczniu (postępy w nauce, motywacja, aktywność na terenie szkoły, klasy , środowiska rodzinnego, współpraca rodziców ze szkołą, zachowanie ucznia).. Nazwa szkoły, klasa:opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia .. Chętnie reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli próbując .Opinia nauczyciela o uczniu dla Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Śremie (dotyczy klas I - III szkoły podstawowej) Imi ę i nazwisko ucznia……………………………………………………… ……………….. Opinia nauczyciela w przypadku trudności ucznia w pisaniu i czytaniu od klasy IV szkoły podstawowej.. Opinia nauczyciela w przypadku trudności ucznia w nauce matematyki od klasy IV szkoły podstawowej..

Opinia nauczyciela o uczniu klasy I - III.

dla potrzeb zespoŁu orzekajĄcego poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 w krakowieOpinia o uczniu Nazwisko i imi .. Powód skierowania do poradni: 2. xx xx xx xx xx jest uczniem klasy drugiej (integracyjnej).. Jest dobrą organizatorką.. DANE OSOBOWE: .. kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.. Opinia nauczyciela o uczniu - nadpobudliwość.Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu Opinia nauczyciela o uczniu skierowanym na badania w kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa) Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: …….. wydana przez nauczycieli, wychowawcÓw grup wychowawczych lub specjalistÓw prowadzacych zajĘcia z dzieckiem lub uczniem.. Miejsce zamieszkania: ….. (treść, kompozycja, styl, samodzielność wypowiedzi…) Technika pisania.. Wzór opinii o uczniu w celu przedłożenia w Porani psychologiczno-pedagogicznej.. z o.o.opinia nauczyciela - polonisty o uczniu, kierowanym na badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej z powodu specyficznych trudno Ści w nauce czytania i pisaniaDo opinii należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia.. Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA DZIECI Z KLASY WSTĘPNEJ.Tabela 1.. Trzeba napisać, co jest bezpośrednim powodem zalecenia wizyty w poradni..

Opinia o uczniu.

Gdańsk.Oczywiście w opinii powinny się znaleźć podstawowe dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o tym, w której aktualnie jest klasie.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).Stara się przestrzegać obowiązujących zasad i norm społecznych.. Nie wiesz, od czego zacząć opinię o swoim uczniu?. (tempo, technika, rozumienie treści…) Wypowiedzi pisemne.. Cechy opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogogiczne Opinia Orzeczenie Wydawana w sprawie:• • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej; • odroczenia obowiązku szkolnego; dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzebwąchanie, wkładanie do ust zabawek/innych przedmiotów, wsłuchiwanie si ę w d źwi ęki, itp. szuka przedmiotów wokół siebie, zna funkcje niektórych przedmiotów i ich miejsce, potrafi przewidywa ć zdarzenia, które powtarzaj ą si ę w planie dnia, postaw ą ciała, gestem, krzykiemTitle: Przykład opinii na prośbę sądu Author: grunt Last modified by: karolina Created Date: 8/16/2010 9:09:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

... -uczeń klasy 3.

Uczniowie lubią jej słuchać.. Coraz chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych , lubi śpiewać.Umiejętność czytania.. Chłopiec pochodzi z pełnej rodziny, gdzie rodzic (matka) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą.. Uczennica nosi okulary korekcyjne i jest praworęczna.Opinia nauczyciela- wychowawcy o pracy ucznia.. Uczennica urodzona …………….w 2007 roku jest obecnie uczennicą klasy III Szkoły Podstawowej.. Niechętnie wypowiada się przed grupą (nie czyta tekstów i nie recytuje wierszy na forum klasy).3.. Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy " Za życiem"Opinia nauczyciela o uczniu klasy I - III (imię i nazwisko dziecka) uczeń szkoły .. kl .1.. Jest bardzo pamiętliwy (pamięta wszystkie wyrządzone mu krzywdy).. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Poradni na podstawie art. 6 ust.. Anna Ciepał.. Ma niewielu kolegów w klasie i szkole.. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………….. Relacje z rówieśnikami, pozycja w klasie (proszę podkreślić odpowiednie) lubiany przez kolegów, odrzucany, traktowany z obojętnością, skłonny do przewodzenia, skłonny do podporządkowywania się, pełni rolę lidera, rolę błazna klasowego, rolę kozłaKliknij: Generator opinii o uczniu.. Znajomość zasad ortografii.. W dniu badania uczeń powinien przynieść zeszyty z j. polskiego (lub innych przedmiotów) w miarę możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej.Szkoła, klasa Opinia nauczyciela matematyki dotycząca ucznia/uczennicy z trudnościami w nauce matematyki 1.W której klasie, na jakim etapie edukacji pojawiły się trudności ucznia/uczennicy w nauce ..

Co taka opinia powinna zawierać?

Konrad ma trudności w czytaniu, w pisaniu ze słuchu i z pamięci.. Marzena Staniszewska Rubacha.. oraz w obliczeniach matematycznych.Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Uczęszcza do naszej szkoły od 2013 roku- od klasy "0".. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679Opinia o uczniu Dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Xxx xxxx urodzony .. Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.. Chłopiec jest pogodny, posłuszny, chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.. Podczas spotkań z rodzicem, rozmów telefonicznych przekazuję matce jak pracować z dzieckiem w domu, udzielam wskazówek jak pomóc dziecku .Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PP-P w Sierpcu V Forum psychologów, pedagogów i logopedów.. Opinia o uczniu:Opinia o uczniu w celu przedłożenia w porani PP-dla nauczycieli.. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć.. Opinia wychowawcy o uczniu: a) cechy rozwoju fizycznego (wady zmysłów, mowy, motoryka) oraz cechy osobowo ści .. powtarzanie klasy: f) uzdolnienia, zainteresowania, przedmioty z jakich radzi sobie najlepiej:Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym .. Do pobrania w załącznikuuczennicy klasy.. w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Data i miejsce urodzenia:.. Podjęte dotychczas działania wyrównawcze i korekcyjne.opinia o uczniu • OCENA OPISOWA • pliki użytkownika Lezli przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Opinia o uczniu Kuba.doc, Opinia o uczniu Adam.docpliki do pobrania.. Czy są to wyłącznie trudności w uczeniu się matematyki, czy również inne trudności w uczeniu się i .14 655 99 95, bądź za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chyszowska 3, 33-100 Tarnów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt