Wnioski dyrektora z obserwacji zajęć w przedszkolu

Pobierz

Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Wnioski Analizując i porównując wyniki obserwacji wstępnej, śródrocznej i końcowej, dokonanej w grupie I, pod względem rozwoju fizycznego, społecznego jak i poznawczego dzieci dokonały zdecydowanych postępów.. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. TAK NIE 5.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.. (należy zmienić formę zapisów dziennych dzienniku zajęć przedszkola w części dotyczącej przeprowadzonych zajęć w taki sposób .Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 1.. Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji wdrażali elementy innowacyjne w pracy z uczniami.. zajęć Termin: Grupa wiekowa.. angielskim.Obserwacja zajęć dydaktycz nych Przeprowadzone zostały obserwacje zajęć dydaktycznych: 1.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Przedszkola.. Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami?. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.Czy nauczyciel odnosi się do ucznia życzliwie i z szacunkiem?.

... prowadzonych w przedszkolu.

Wszystkie narzędzia kontroli opracował zespół kierowniczy placówki.. Imię i nazwisko nauczyciela : 1.. Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. opowiada o nich z entuzjazmem - 23 chce się bawić tak jak w przedszkolu - 15Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 8 3.. Wyniki obserwacji dokumentowano w arkuszach obserwacji.. Przeprowadzono wst ępn ą i ko ńcow ą diagnoz ę.. Procedura Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 7/201 6z dnia 21 października201 r. obowiązuje od 01listopada 2016 roku.. Załączniki : 1.. Tematy zajęć i treści były zgodne z podstawą programową.W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą przeprowadzonych obserwacji jego zajęć.. Samodzielnie lub we współpracy z radą pedagogiczną może wypracować odpowiednią procedurę dostosowaną do potrzeb swojego przedszkola, określającą ogólne zasady prowadzenia obserwacji oraz ich szczegółową organizację.Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce wykorzystanie wiedzy nabytej podczas szkoleń w pracy z dziećmi Wnioski z obserwacji : Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym jak i metodycznym..

Procedura prowadzenia obserwacji zajęć.

Dzieciom stwar zano okazje do wykazania si ę własn ą inwencj ą twórcz ą i swobod ą ekspresji.. jakie było tempo lekcji?Nauczyciel powinien przed obserwowanymi zajęciami dostać wskaźniki od dyrektora.. Przedszkole Nr 81.. VIII.Przedszkole Miejskie nr 175 w Łodzi.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Jednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.. Dyrektor zdecydował o przeprowadzeniu kontroli doraźnych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Opracował: Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Przedszkole nr 5 w Sokółce 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w SokółceDokumentacja obserwacji (arkusze obserwacji ze scenariuszami obserwowanych zajęć) jest przechowywana przez dyrektora Przedszkola w segregatorze..

Arkusz obserwacji uroczystości przedszkolnej 3.

Wspomaganie uwzględniało wnioski z nadzoru pedagogicznego za rokZawartość danych osobowych dzieci zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Tu wzory takich arkuszy .. lekcji/538 A macie w szkole udostępnione dokumenty w sprawie nadzoru pedagogicznego?Obserwacja zajęć prowadzonych w szkole Nadzór pedagogiczny Dyrektora Szkoły Andrzej Janczy starszy wizytator Jedną z metod badań pedagogicznych jest obserwacja polegająca na planowanym i systematycznym postrzeganiu faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzeniu informacji oraz ich interpretowaniu.l.p Zagadnienie dyrektor uwagi 1.. W przedszkolu diagnozowano i analizowano osi ągni ęcia dzieci.. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających posługiwaniu się jęz.. Wykorzystanie edukacji przyrodniczej w kształtowaniu pojęć matematycznych dzieci.. Zdaniem dyrektora baza lokalowa i wyposażenie przedszkola .. z zajęć, w których uczestniczyło w przedszkolu?. Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron..

Sposób prowadzenia obserwacji zajęć określa dyrektor przedszkola.

4- latki.. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Czy struktura lekcji sprzyjała osiągnięciu celów?. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Czy nauczyciel uwzględniał cele związane podst. progr?. Załączniki : 1.. Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku.. Arkusz obserwacji i rozmowy przed i po obserwacyjnej zajęć integracyjnych z rodzicami 2. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieA A A.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.Data publikacji: 8 maja 2019 r. Poleć znajomemu.. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.):Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Podczas zajęć zastosowane metody pracy uwzględniały aktywność uczniów, a środki dydaktyczne były trafnie dobierane przez nauczycieli.. diagnozująca: październik: Gr.. Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych.Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3.. Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.. Ocena stopnia zaangażowania rodziców w tworzenie koncepcji pracy przedszkola oraz spójności programów wychowania przedszkolnego z ww.. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 4.Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały dzień w jednym oddziale.HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane( proszę wstawić "+") Umiejętności częściowo opanowane(proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania + Do 1.3 - poprawnie przewiduje skutki swoich działań, podejmuje samodzielne działania aby posiąść wiedzę .Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Czy cele lekcji zostały osiągnięte?. Procedura uaktualniona obowiązuje od dnia 1 września 2013 rZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.. planowanie celów operacyjnych .. Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie zajęć przez .Cel obserwacji zajęć Rodzaj obserwacji.. II.Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Dokumentacja z obserwacji jest wpinana do indywidualnej teczki nauczyciela.. Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Zostało przeprowadzonych przez dyrektora przedszkola ogółem 16 obserwacji zajęć, w tym obserwacji: kontrolno-oceniających - 8.. Arkusz przed obserwacją 2.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "DziecięcaPrzedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymWniosek z roku szkolnego 2016/2017: Realizacja w roku szkolnym 2017 .. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Nauczycielki były przygotowane do zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt