Ocena opisowa klasa 2 wzór

Pobierz

Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. 1.2 Zachowanie wobec kolegów, współpraca w grupie ( umiejętność współpracy,Klasa III - oceny roczne.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania: zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 )ocena opisowa na Świadectwie Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. Potrafi płynnie czytać pełnymi zdaniami.. Bardzo dobry (5) -- Uczeń bardzo dobrze wypowiada się na zadany temat.Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Paweł Siekierka Zespół Szkół w Wałdowie Klasa III Pawle, kiedy jesteś pytany wypowiadasz się niechętnie, za to niepytany mówisz dużo i to dość ciekawie.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .Plik przykłady oceny opisowej klasa 3.docx na koncie użytkownika meraja • folder ocena opisowa • Data dodania: 3 kwi 2015Dopuszczający (2) - Uczeń nie wykazuje poczucia rytmu, niechętnie śpiewa, ma trudności z odtworzeniem prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych, ma duże trudności z rozróżnianiem nut..

Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.

Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły poprzez aktywny udział np. w zbiórce makulatury.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA Imię i nazwisko ucznia klasa I rok szkolny data Propozycja oceniania w zakresie poszczególnych edukacji: W - samodzielnie wzorcowo; BD - samodzielnie ze zrozumieniem; D- z częściową pomocą nauczyciela; P- z częstą pomocą nauczyciela; N - niewystarczjąco Edukacja polonistyczna Edukacja przyrodniczaPrzygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Dobry (4) - Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta płynnie .OCENA OPISOWA klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.. Sprzyja zbliżeniu szkoły do ucznia jego rodziców.. Stosuje prawidłowe tempo czytania.. Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne.. Myślę o Tobie.Ocena opisowa osiągnięć ucznia w klasie I Author: Małgorzata Woźniak Created Date: 2/15/2013 2:00:16 PM .OCENA OPISOWA PO PIERWSZYM SEMESTRZE - KLASA TRZECIA.. Różnorodność koncepcji, fakt konieczności sporządzania oceny .WZÓR OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III I Edukacja polonistyczna Uczeń: 1..

obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych.

Uczeń bardzo dobry.odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Pisze płynnie, ale pismo nie zawsze jest kształtne.. Dba o porządek w klasie i w szkole.. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Edukacja polonistyczna: Czytanie: Celujący (6) - Uczeń celująco opanował umiejętność czytania, czyta wyraziście.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.4.. List wysłany do ucznia zdaje mi się mieć przesłanie: Jesteś dla mnie ważny.. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje.. Czyta cicho ze zrozumieniem.. Z szacunkiem odnosi do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów..

W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.

Dla ułatwienia pracy"niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole doDopuszczający (2) - Uczeń w wystarczającym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .Ocena opisowa klasa 2.Ocena opisowa po pierwszym semestrze - klasa III np. ….wypowiada się niechętnie, wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i rzeczowym.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Plik wzory oceny opisowej.docx na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 13 lut 2010Ocena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka.. Przepisuje z tablicyOCENA OPISOWA Z ZACHOWANIA 1.. Osiągnięcia w zakresie słuchania Poziom A: uważnie słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom C: stara się słuchać wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom D: ma problemy ze słuchaniem wypowiedzi dorosłych i rówieśników2..

4.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.

Kryteria oceny opisowej zachowania: 1.1 Przygotowanie i praca na lekcji (przygotowanie się do lekcji, aktywność podczas zajęć, samodzielność w pracy, koncentracja, wytrwałość, kończenie podjętych zadań, punktualność).. .Wzór oceny opisowej na I półrocze ucznia klasy 1 Ocena semestralna ZachowaniePrzestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole.. Zna i szanuje tradycje szkolne .. Oceny opisowe i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej stanowią przedmiot komentarza w nowej podstawie programowej t.j.. Niedostateczny (1) - Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, nie rozróżnia nut.od 2019/2020 § 46 pkt 2 lit. a 14 MEN-I/14-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem od 2019/2020 § 46 pkt 2 lit. a 27a MEN-I/21a/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży od 2017/2018 do 2020/2021 § 46 pkt 1 lit. a 28a MEN-I/21a-w/2Ocena opisowa jest dla rodzica.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Wypowiadasz się logicznie, poprawnie pod względem rzeczowym i gramatycznym.. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie.. Wersja krótka, bez języka nowożytnego.. Sformułowania, które są tam użyte często nie są dla dzieci zrozumiałe i nawet jeśli taką ocenę przeczytają, nie znaczy to, że ją zrozumieją.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.. Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki i2.. Jest bardzo aktywny na zajęciach.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.Ocena opisowa dla klas 1-3.Przykładowe sformułowania Sporządzanie ocen opisowych i .Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. Tworzy wypowiedzi ustne i pisemne.. Jest zawsze przygotowany do zajęć.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Bardzo dobry (5) - Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta biegle..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt