Ocena opisowa klasa 1 zachowanie

Pobierz

Nie wykonuje zadań do końca.. Jest opiekuńczy,W KLASIE 1 2016/2017 ZACHOWANIE - wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.. Tak naprawdę, nie ma na to jednoznacznych wytycznych.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich.Ocena opisowa po pierwszym semestrze - klasa III np. ….wypowiada się niechętnie, wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i rzeczowym.. Przy ocenianiu bieżącym w klasie I stosuje się: Pochwały Punktowa skalę ocen: 6,5,4,3,2,1 poparte często krótkimi notatkami /wpis do zeszytów przedmiotowych, uwagi w ćwiczeniach i kartach pracy/ WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW KLAS I Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCIopisowych w widoku: Ustawienia → Konfiguracja → Inne opcje → Ocena opisowa → pozycja Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. OCENA Z ZACHOWANIA W KLASACH I - III 1.. Stara się dobrze wywiązywać z zadań i obowiązków szkolnych.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Zazwyczaj jest przygotowany do zajęć.. - wierzy we własne siły.Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna..

-potrafi ocenić swoje zachowanie.

Jest punktualny, systematyczny, aktywnie .1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1.. Ważniejsza niż ocena sumaryczna jest umiejętność refleksji nad tym, kim jestem.2.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły.Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I -III.. Ocenianie zastępujemy sprawdzaniem przez ucznia, co już umie, a co jeszcze przed nim.. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.. Po włączeniu tej funkcji, dla wychowawcy klasy 1-3 szkoły podstawowej, który ma włączoną ocenę opisową, automatycznie tworzony jest przydział na przedmiot Edukacja wczesnoszkolna.W ocenie opisowej akcent kładziony jest na komentarz, a nie informację o wyniku uczenia się.. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca w oparciu o zapis w dzienniku uwzględniając: opinię innych nauczycieli uczących ucznia, opinię niedydaktycznych pracowników szkoły (świetlica),W ocenie opisowej końcoworocznej wyróżniamy dwa pierwsze etapy, tj. dokonanie oceny zachowania wychowanka oraz jego umiejętności w każdej z wymienionych powyżej edukacji..

- kontroluje swoje zachowanie.

Pisze płynnie, ale pismo nie zawsze jest kształtne.. Ocena z zachowania uwzględnia w .Niedostateczny (1) - Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zachowania.. Mają uwzględniać postępy ucznia, osobiste osiągnięcia (u Ninki przykładem byłaby np. umiejętność płynnego czytania dłuższych tekstów) i motywować do dalszego rozwoju.Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Zachowanie.. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do celów.. Jest wrażliwa.. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.. Rozwija własne zainteresowania.OCENA OPISOWA klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.. Pracuje w wolnym tempie, nie zawsze samodzielnie.. Osiągnięcia w zakresie słuchania Poziom A: uważnie słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom C: stara się słuchać wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom D: ma problemy ze słuchaniem wypowiedzi dorosłych i rówieśnikówOcena z zachowania - jest również oceną opisową.. Stara się dotrzymać obietnic i zobowiązań.KRYTERIA OCENY OPISOWEJ Z ZACHOWANIA KLASY 1-3 SP ZACHOWANIE WZOROWE Otrzymuje uczeń, który: zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków; nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu; zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy..

Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.

Jesteśmy związane ze szkołą Spark Academy, w której podejście do ocen i oceniania jest już wyjściowo nietypowe.. W teorii oceny opisowe zebrane w klasach I-III stanowią informację dla rodziców, a dla nauczycieli w dalszych klasach są podstawą do ustalenia sposobu nauki i dotarcia do ucznia.. Przy ocenie zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria: zachowanie w szkole i poza szkołą, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w społeczności uczniowskiejOgólne kryteria oceniania zachowania 1.. - jest samokrytyczny.. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.· NN jest dziewczynką miłą, grzeczną, spokojną.. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania.. Chętnie przebywa wśród rówieśników, jest przez nich pozytywnie odbierana.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów, którzy mają trudności w nauce, problemy z zachowaniem.Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. W trakcie oceniania bieżącego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć ucznia wOCENA OPISOWA NA ŚWIADECTWIE Świadectwo jest dokumentem, dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo..

Przepisuje z tablicyPo co jest ocena opisowa?

Wiemy tylko, że: § 16.. Poniżej znajdziecie propozycje wyrażeń, które możecie wykorzystać w opisywaniu zachowania, zaangażowania i pracy ucznia.Ocena opisowa zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Wzorowa Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.. Czyta cicho ze zrozumieniem.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:Na zachowanie mamy 7 linijek.. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.. Stosuje prawidłowe tempo czytania.. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :1 OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III 1.. Sposób wyraża swoich emocji.Autorski model oceniania zachowania w klasach 1-3 SP.. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły.. Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie.. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami i nauczycielami.. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej.. Ocena opisowa a druk świadectwa1 OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………… Klasa …….. Rok szkolny ………………………….. Data………………………… EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.1 Kryteria oceny opisowej zachowania uczniów klas I-III W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.. Przy ocenie opisowej zachowania brane pod uwagę są obszary: Obszar: Postawa wobec innych osób Uczynność, odpowiedzialność, koleżeńskość.. - samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.. Wielu nauczycieli przenosi więc edukacje społeczną do zachowania.. Ma trudności z koncentracją.. Ocena z zachowania ma charakter opisowy.. Wykazuje umiarkowaną aktywność podczas lekcji.. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.. Ocenianie opisowe pojawiło się w programach edukacyjnych realizowanych w szkołach eksperymentalnych na początku XX w. i wiązało się z upowszechnieniem koncepcji progresywistycznej w edukacji.Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Wypowiada się krótkimi zdaniami.. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.. 3.KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III W klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt