Opis zagrożeń na stanowisku pracy pielęgniarki odcinkowej w oddziale zabiegowym

Pobierz

Wykonywanie trudnego zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w .określenie wielkości obciążenia pracą na stanowisku pielęgniarki w oddziale zabiegowym, 2. uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zwiększony wysiłek w czasie pracy może być przyczyną wystąpienia błędu medycznego w działalności zawodowej pielęgniarki w oddziale zabiegowym.3 Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku pielęgniarki / pielęgniarza na oddziale szpitalnym Zagrożenie Wirus zapalenia wątroby typu C Hepatitisviridae Wirus zapalenia wątroby typu B i D Hepatitisviridae Wirus opryszczki pospolitej Herpesviridae Ludzki wirus herpes Herpesviridae (HHV-6, HHV-7, HHV-8) Wirus ospy wietrznej, półpaśca Herpesviridae Wirusy grypy (typ A,B,C .Opis pozycji.. Zastępstwo pasywne i aktywne: Zastępuje i jest zastępowane przez lekarza zakładowego 4.. Celem pracy było: 1. określenie wielkości obciążenia pracą na stanowisku pielęgniarki w oddziale zabiegowym, 2.Pielęgniarki stosują środki czyszczące, dezynfekcyjne i sterylizujące, zawierające substancje szkodliwe, które mogą uszkadzać skórę, błony śluzowe oraz układ oddechowy.. Podległość służbowa: Stanowisko podległe jest lekarzowi zakładowemu 3.. Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku, należy skończyć odpowiednie studia..

tytuł: Wybrane obciążenia na stanowisku pracy pielęgniarki w oddziale szpitalnym.

246 3 1 %a The influence of working conditions on the health of nurses working in surgical wards.Pielęgniarka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, posiadającym wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami i doświadczeniem zawodowym, której praca polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz edukacji zdrowotnej w wymienionych, realizowanych .Uzupelnianie stanowiska pracy w niezbedny sprzet i érodki s*užace do wykonywania zabiegów, badaó i czynnoéci higienicznych u pacjentów przebywajacych w oddziale.. edukowanie pacjentów i ich rodzin (opiekunów) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej.. Ksylewicz D., Rogala-Pawelczyk G. (2009), Czas Pracy a ryz yko błędu medycznego [w:] zdrowia.pl-dane pozyskane z dn. 20.07.2014.Opis stanowiska pracy to dokument, który zawiera bardzo dużo ważnych informacji zarówno z punktu widzenia organizacji jak i pracownika.. Szacowanie parametrów ryzyka.. Podstawa prawna .. Cele istnienia stanowiska: Zgodnie ze specyfiką miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych, pielęgniarz w ochronie zdrowia pracujących .Opis kierunku kształcenia .. w pielęgniarstwie, podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, odcinkowej w oddziale szpitalnym, przychodni, domu pomocy społecznej, hospicjum, podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej ..

rozpoczęła pracę w SP ZOZ w Brzesku na stanowisku pielęgniarki odcinkowej w Oddziale Chirurgicznym.

Formalna nazwa stanowiska: Pielęgniarz w zakładzie pracy chronionej "RADCAR" 2.. "Planowanie, organizowanie, nadzorowanie, egzekwowanie i kontrolowanie funkcjonowania oddziału" - o specyfice swojej pracy w rozmowie z .1 nr 4 (XVII) BEZPIECZE STWO TEORIA I PRAKTYKA e-issn ISSN studentka, aktualnie absolwentka Krakowskiej Akademii im.. uczestnictwo w naradach okresowych w regionalnym oddziale firmy 6.. KARTA jest źródłem raczej informacji niż zaleceń.przykładowy opis stanowiska pracy 1.. Utrzymanie porzqdku i czystošci w gabinetach diagnostyczno- zabiegowych (blaty i wózki zabiegowe, szafy z lekami i wyrobami medycznym, sprzet medyczny).Pielęgniarka - zakres obowiązków.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).. Pielęgniarki mogą być narażone na działanie gazów anestetycznych, leków cytostatycznych, uczulających oraz różnego typu promieniowania.Oddziałowa - zawsze na czele pielęgniarek.. uzyskała tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.. Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia .Ocena obciążenia pracą fiz yczną na stanowisku pielęgniarki odcinkowej w oddziale sz pitalnym, "Zdrowie Publiczne", 103, 10..

pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej.

uczestniczy w tworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń .. w oddziale .. Wartościowanie ryzyka.. Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku dekarza - blacharza ma charakter przykładowy.. W tej profesji wymagana jest szeroka wiedza merytoryczna z zakresu medycyny oraz anatomii człowieka.2012 - 2013 - praca w Oddziale Dermatologii SPWSzS w Chełmie na stanowisku pielęgniarki odcinkowej, następnie praca w Przychodni Specjalistycznej SPWSzS w Chełmie na stanowisku pielęgniarki.. Pielęgniarki widzimy w każdej placwce służby zdrowia od szpitala i przychodni, po stację krwiodawstwa i żłobek.. Opis stanowiska pracy.Jak wygląda praca pielęgniarki Pielęgniarki pracują w służbie zdrowia, a ich podstawowe zadanie to sprawowanie opieki nad chorymi pacjentami.. dobieranie metod i sposobów realizacji programów profilaktycznych, promocji zdrowia oraz ustalenia zakresu i treści informacji .W KARCIE wymieniono, w określonym, ustalonym porządku, różne czynniki środowiska pracy, na które mogą być narażeni pracownicy podczas wykonywania rutynowej pracy.. W rękach pielęgniarki oddziałowej leży prawidłowe funkcjonowanie oddziału: od zarządzania podwładnymi, po zaopatrzenie w potrzebny sprzęt czy leki..

Opis stanowiska pracy (w tym jego granice).

Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza.. autor: Gąsior Marta: recenzent: Brzostek Tomasz , Orzeł-Nowak Anita : promotor: .PRZYKŁADY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA WYBRANYCH STANOWISK PRACY.. zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej usterek i awarii zaistniałych w oddziale1.. Stały kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenie psychospołeczne mogą być powodem wypadków w pracy, mieć negatywny wpływ na zdrowie oraz obniżać efektywność pracownika.. Pielęgniarka - w zasadzie wszyscy znamy ten zawód, choćby z racji osobistych doświadczeń.. Musi lubić pracę z ludźmi, być odporna na stres.. Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.. Warto jednak wiedzieć, że obowiązki pielęgniarki są znacznie szersze.Po ukończeniu Liceum Medycznego w Tarnowie w 1981r.. Pielęgniarki podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność .Wstęp Personel pielęgniarski podczas wykonywania swoich obowiązków jest narażony na szereg zagrożeń zawodowych.. Analiza względna .. Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń występujących .PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ.. Aby pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba ukończyć dwustopniowe studia wyższe.Analiza ryzyka zawodowego: pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym - konserwator, rakarz.. Nazwa stanowiska Przedstawiciel / reprezentant handlowy 2.. Cel Celem pracy była diagnoza czynników szkodliwych występujących w .Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru.. dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy oraz aparaturę i sprzęt medyczny.. Regularny udział w kursach szkoleniowych z zakresu leczenia ran, stosowania terapii podciśnieniowej i kompresjoterapii.245 1 0 %a Wpływ warunków pracy na zdrowie pielęgniarek pracujących w oddziale zabiegowym = %b The influence of working conditions on the health of nurses working in surgical wards / %c Katarzyna Gajewska, Zofia Sienkiewicz.. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Badanie i ocena obciążenia i zagrożeń wynikających z warunków pracy w zawodzie pielęgniarki 1 Wprowadzenie W procesach pracy występują czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe, które towarzyszą pracownikowi, a tym samym stanowią ryzyko dla .ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka - pacjent - członkowie zespołu terapeutycznego.. Podstawowe kryteria do ocen okresowych: .. szkolenia z zakresu tematyki wchodzącej w zakres zadań na stanowisku pracy 7.4 Umiejętności obiektywnie mierzalneuczestnictwo w raportach pielęgniarskich i obchodach lekarskich.. Opis stanowiska jest dokumentem przedstawiającym, dlaczego stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w organizacji firmy lub przedsiębiorstwa.przyczyną mniejszej wydajności, pogarsza jakość pracy i zwiększa ryzyko wystąpienia błędu medycznego czy zdarzenia niepożądanego na pielęgniarskim stanowisku pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt