Liniowa struktura organizacyjna charakterystyka

Pobierz

Zalety: prosty i jasno określony zakres władzy i odpowiedzialności; fachowość podejmowanych decyzji; możliwość szybkiej reakcji na zmiany systemu.. Pozytywne aspekty to przejrzystośćsystemy interakcji jednostek, jednoosobowe zarządzanie (menedżer przejmuje zarządzanie), określenie odpowiedzialności (każdy wie, za co jest odpowiedzialny), możliwość szybkiej reakcji działów wykonawczych na instrukcje otrzymane z góry.STRUKTURA LINIOWO_SZTABOWA Celem tworzeniu struktur liniowo-szłabowych jest jednoczesne wykorzystanie obu omówionych wyżej zasad, czyli jedności rozkazodawstwa oraz specjalistycznego wsparcia dla zarządzania.Nadal bowiem kierownik liniowy zachowuje uprawnienia i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległej mu jednostki.a) struktura liniowa (prosta) - podstawowy typ struktury organizacyjnej, charakterystyczny dla małych organizacji.. Dzięki zastosowaniu struktury liniowej w przedsiębiorstwie każdy podwładny zdaje raporty z wykonanej pracy tylko przed jednym przełożonym, co umożliwia utrzymanie dyscypliny i ułatwia kontakt.. Każdy podwładny ma tylko jednego lidera, który wydaje pojedyncze zamówienia, kontroluje i kieruje działaniami pracownika.Struktura organizacyjna ma specjalną typologię.. Jest to najstarszy rodzaj powiązań w organizacji opisana między innymi w Biblii (setnik, dziesiętnik)..

Liniowa struktura organizacyjna tonajbardziej uproszczony system, w którym występuje tylko interakcja jednokanałowa.

Każdy podwładny ma tylko jednego lidera, który wydaje jedyne rozkazy, kontroluje i kieruje działaniami pracownika.STRUKTURA LINIOWA - jest strukturą , która może funkcjonować w małych przedsię-biorstwach.. Struktura liniowa zakłada, że każdy pracownik ma 1 przełożonego, który wydaje mu polecenia.Struktura sztabowa - jest jednym z rodzajów schematów struktury organizacyjnej.. Naukowcy podkreślają następujące wady liniowej struktury organizacyjnej: obecność wysokich wymagań dla lidera, który musi mieć specjalne kompetencje;Pokojowa struktura organizacyjna Wojska Polskiego w 1949 struktura organizacyjna ludowego Wojska Polskiego obowiązująca w 1949 roku na czas pokoju.. Struktura kojarzy elementy struktury liniowej i funkcjonalnej.. Najczęściej wszystkie ważniejsze decyzje przy realizacji celów organizacji podejmowane są przez jedną osobę: fundatora, szefa firmy itp. Tego typu struktura charakteryzuje się tym, że pracownicy podlegają wielu kierownikom funkcjonalnym, przy czym każdy z kierowników działa w wyspecjalizowanej dziedzinie.. W strukturze liniowej występuje wyraźna linia podporządkowania, władza jest zazwyczaj scentralizowana.. Zalety struktury liniowej.. Wprowadza również element motywowania do współpracy pomiędzy wszystkimi członkami organizacji.Liniowa struktura organizacyjna jest logicznie spójna i dobrze zdefiniowana, ale nie jest zbyt elastyczna..

Liniowa struktura organizacyjna jestNajbardziej uproszczony system, w którym istnieje tylko jedna interakcja z jednym kanałem.

Podstawą jej budowy jest zasada jedności rozkazodawstwa.. Rozważmy bardziej szczegółowo jego charakterystykę.. Wady:Struktura organizacyjna określa formalny sposób podziału i grupowania zadań, a dla jej zaprojektowania wymaga sześciu głównych elementów: specjalizacji pracy, departamentalizacji, linii podporządkowania, rozpiętości kierowania, centralizacji i decentralizacji oraz stopnia formalizacji.Cechy charakterystyczne struktury liniowej • hierarchiczne powiązanie wszystkich komórek organizacyjnych • występuje w bardzo małych organizacjach • gwarantuje jedność kierownictwa (każdy pracownik ma tylko jednego bezpośredniego przełożonego , od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny)Liniowo-funkcjonalna struktura kontrolna jestMieszanie systemów liniowych i funkcjonalnych, które pochłonęły zalety pierwszego i drugiego.. Zachowana została zasada Fayola traktująca o tym, iż każdy pracownik otrzymuje polecenia tylko od jednego przełożonego.. Wprowadza również element motywowania do współpracy pomiędzy wszystkimi członkami organizacji.Struktura liniowo-sztabowa pozwala na zachowanie zasady jednoosobowego kierownictwa (każdy pracownik ma tylko jednego przełożonego), ale jednocześnie zapewnia większą elastyczność w dostosowaniu do zmiennych warunków działalności..

Zarządzający mają do dyspozycji sztaby, które pełnią funkcje doradczą.Struktura organizacyjna ma specjalną typologię.

Jest tworzony przez szachy zasad specjalizacji i budowy w procesie zarządzania.Struktura liniowo-sztabowa pozwala na zachowanie zasady jednoosobowego kierownictwa (każdy pracownik ma tylko jednego przełożonego), ale jednocześnie zapewnia większą elastyczność w dososowaniu do zmiennych warunków działalności.. Podwładni posiadają odrębnego kierownika, przednim odpowiadają i od niego otrzymują polecenia.Struktura organizacyjna (Struktura organizacji) - sposób formalnej organizacji - zestaw elementów (komórek organizacyjnych (działów lub innych wyodrębnionych części) wewnątrz organizacji) oraz powiązań między nimi (przepływów informacji, formalny podział obowiązków, przynależności itp.).. Występuje jeden kierownik.. Kierownik zleca wykonanie zadań, wydaje polecenia i rozlicza z ich realizacji, a także udziela wskazówek.Struktura liniowa (struktura prosta) - podstawowy typ struktury organizacyjnej charakterystyczny dla małych organizacji.. Każdy lider ma moc, ale niewielką zdolność do rozwiązywania trudnych sytuacji.. W strukturze liniowej występuje wyraźna linia podporządkowania, władza jest zazwyczaj scentralizowana, a wszystkie ważne decyzje przy realizacji celów organizacji podejmowane są przez jedną osobę: fundatora, czy szefa firmy.Struktura liniowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt