Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania pisemnego

Pobierz

14.6 Obliczenia zapisuje w jednym działaniu.. Napisz do nas.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. • algorytm odejmowania pisemnego (K) • porównywanie różnicowe (P) • odejmować pisemnie liczby bezprzekraczania progu• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania pisemnego (P-R) • rozwiązywać kryptarytmy (W), • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania -W) Odejmowanie pisemne.. Działania na liczbach naturalnych.. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Dział 1. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 1. stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu i dzieleniu liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe 2. zapisuje bez użycia potęgi liczbę podaną w postaci 10n 3.• rozwiązywać zadania tekstowe związane z szacowaniem (R - D) • planować zakupy stosownie do rodków (D -W) 12 - 13 Działania pisemne - i dodawanie i odejmowanie • algorytmy dodawania odejmowania pisemnego (K) potrzebę stosowania dodawania i odejmowania pisemnego (K) dodawać i odejmować pisemnie liczby bez przekraczania• rozwi zywaü zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania pisemnego (P-R) rozwi zywaü kryptarytmy (W), • rozwi zywaü zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania pisemnego (D W) 45-46 Odejmowanie pisemne..

Animacja.Czy zdasz test z dodawania i odejmowania pisemnego?.....

Działania na liczbach naturalnych.. 3 lata temu.. Skomentuj.. Zobacz podobne quizy: # .4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 1. mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 2. mnoży pisemnie liczby zakończone zerami 3.• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe, • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, • wykonuje dzielenie z resztą proste przykłady, • zna i stosuje cechy podzielności przez , i ,rozwuwzuje elementarne zadania tekstowe z za- stosowanietn dodawania i odejmowania ularnków o jednako wych mianow nikach, w prostych pnykladach i odejmuje ulamkize sprowadzeniem ich do wspólnego mianownika, množy utamek lub liczbç mieszanq przez na- turalna wykorzystaniem skracania, rnnožy ulamki z wykovzystaniem skracania,rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego • dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe • rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem dodawania i odejmowania pisemnego 7 Mnożenie pisemne (2 godziny) 2..

Rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem 14.5 działań pisemnych.

• algorytm odejmowania pisemnego (K) • porównywanie różnicowe (P) • odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z· potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane ze skalą · umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem ważenia w praktyce DZIAŁANIA PISEMNE 1.. Uczeń: 3) mnoży i dzieli liczbę naturalną16.. Liczby naturalne (22 godziny) 1 Działania pamięciowe 2 Potęgowanie 3 Kolejność wykonywania działań (3 godziny) 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np lub .z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego (D - W) 14 - • 15 Działania • pisemne - stosowania mnożenie • algorytmy mnożenia pisemnego (K) potrzebę mnożenia pisemnego (K) mnożyć pisemnie liczbywielocyfrowe przez dwucyfrowe (K) • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe (P) • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami (P) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożeniaumie rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego umie odtwarzać brakujące cyfry w mnożeniu pisemnym umie odtwarzać brakujące cyfry w dzieleniu pisemnym umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych OCENA BARDZO DOBRA Uczeń:• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe, • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, • wykonuje dzielenie z resztą proste przykłady , • zna i stosuje cechy podzielności przez , i r,3..

Rozwiązuje zadanie tekstowe jednodziałaniowe 2.2 z zastosowaniem dodawania pisemnego.

Zauważyłeś literówkę lub błąd?. Dodaj do ulubionych .. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 1. mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 2. mnoży pisemnie liczby zakończone zerami- rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego - mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe mnożyć pisemnie przez liczby zakończone zerami - mnożyć pisemnie przez liczby dwucyfrowe - sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego - wykonywać dzielenie z resztą - rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego.. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 17. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego przez liczby dwu- i trzycyfrowe 18. stosuje cechy podzielności przez 3, 9 i 4 19. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania• rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego przez liczby dwu- i trzycyfrowe • stosuje cechy podzielności przez 3, 9 i 4zadania tekstowe z matematyki klasa 5, zadania tekstowe, zadania tekstowe z matematyki klasa 4, zadania tekstowe z matematyki klasa 2, zadania tekstowe klasa 3, zadania tekstowe klasa 2, zadania tekstowe z matematyki klasa 3, zadania tekstowe z matematyki klasa 2 podstawowa, procenty zadania tekstowe, zadania tekstowe z matematyki klasa 3 podstawowa, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 zadania tekstowe, zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, zadania tekstowe z .z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego (D - W) 14 - 15 Działania • pisemne - mnożenia mnożenie algorytmy pisemnego (K) • potrzebę stosowania mnożenia pisemnego (K) • mnożyć pisemnie liczbywielocyfrowe przez dwucyfrowe (K) • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe (P) • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami (P) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia1 Plan wynikowy 27 Klasa 5 Lp..

Zastosowanie pisemnego dodawania i odejmowania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

• algorytm odejmowania pisemnego (K) • porównywanie rónicowe (P) • odejmowaü pisemnie liczby bez przekraczania progu• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem • szacuje wynik pojedynczego działania dodawania lub odejmowania przez dodawania i odejmowania pisemnego, • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe, • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, • wykonuje dzielenie z resztą (proste• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego (P - R) • odtwarzać brakujące cyfry w odejmowaniu pisemnym (D -W) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego (D - W) 14 - 15 • Działania pisemne - mnożenie algorytmy mnożenia pisemnego (K) • potrzebęzadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe, • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, • podaje wielokrotności danej liczby jednocyfrowej, • wykonuje dzielenie z resztą proste przykłady, • zna i stosuje cechy3.. Rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem 14.5 działań pisemnych 14.6Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20; Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 1 do 6; Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 10; Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego • dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe • rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem dodawania odejmowania pisemnego 7 Mnożenie pisemne (2 godziny) 2.. Uczeń: 3)• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych, • oblicza drugie i trzecie potęgi liczb naturalnych jedno- i dwucyfrowych, • zna i stosuje właściwą kolejność działań w wyrażeniach dwudziałaniowych, • dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe,• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych • znajdować liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych • obliczać pola figur złożonych z kilku prostokątów • szacować pola figur nieregularnych pokrytych siatkami kwadratów jednostkowych.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt