Samoocena nauczyciela po przeprowadzonych zajęciach

Pobierz

Imię i nazwisko: mgr Marzanna Michalska.. Moje ulubione - nauczyciel wraz z uczniem gra w grę, która polega na poznawaniu siebie.. Czy uważa Pani, że poprzez zajęcia otwarte zapoznaje Pani rodziców z treściami, formami i .. dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy; Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowegoja skupiłabym się na trzech sferach ( dodam , że nie znam "wzoru" takiej samooceny )- 1. ocena stopnia realizacji celów ( m.in. czy zrobiłas to co zaplanowałaś , czy uczeń wie czego się uczył .. ( no wiem jak to brzmi .)). oraz ich zgodność z podstawą programową ( umiejętności i standardy )Karta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu • Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły w której jesteś zatrudniony, kulturę i poprawność języka jakim się posługujesz, pobudzanie inicjatywy uczniów zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach?Samoocena nauczyciela.. Czy Pani organizuje zajęcia otwarte dla rodziców?.

Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach.

półroczu roku szkolnego 20 ….. do 28 czerwca 2013r.. Zapoznawała się również z uwagami formułowanymi przez opiekuna stażu.. UCZESTNICZYŁA W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI: a) w 7 posiedzeniach Rady Pedagogicznej,Autorefleksje, wnioski i spostrzeżenia nauczyciela po przeprowadzonych zajęciach: Samoocena nauczyciela.. Diagnoz uję możliwości i potrzeby uczniów , a wyn i-ki diagnozy wykorzystuję w planowaniu pracy.Burza mózgów - nauczyciel prosi ucznia, aby przez chwilę zastanowił się i napisał na karcie pracy, jakie są jego zainteresowania.. 100% uznało, że zajęcia są prowadzone we właściwym tempie.Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem.. Rok szkolny: 2017/2018.. Uzyskałam następujące opinie: 100% stwierdziło, że cele i zadania oraz dobór metod są dostosowane do możliwości dzieci.. W pracy własnej i pra cy z młodzieżą systematyc z-nie wykorzystuję technikę komputerową i infor-macyjną.. Następnie uczeń czyta na głos swoje zapiski i omawia je z nauczycielem.. Aktywnie uczestniczę w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w ramach WDN-ów i konferencji.. Na lekcji trwającej 45 min z pierwszą grupą udało się zrobić 3 plansze oraz przeprowadzić konkurs na zakończenie lekcji.. Po przeprowadzonej kontroli planowej uzasadnień ocen z prac pisemnych i analizie prac pisemnych uczniów wynika, że kontrolowani nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego,aby powiedzieli, z czego są najbardziej zadowoleni po przeprowadzonych dotychczas lekcjach, co sprawiało im najwięcej problemów, jak uczniowie odnieśli się do zaproponowanej formy pracy oraz co najbardziej zaskoczyło nauczycieli..

Jestem opiekunem nauczyciela stażysty, kontra k-towego.

Sam proces autorefleksji i ewaluacji odbywa się jednak nieco inaczej niż, kiedy zajęcia są prowadzone stacjonarnie.. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI (obowiązkowych i dodatkowych w danym roku szkolnym) 1.. Zajęcia obserwowało 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.. Jakie uroczystości Pani przygotowuje i kto najczęściej w nich uczestniczy?. Jak ocenia Pani zaangażowanie dzieci w przygotowanie uroczystości?. Pod koniec każdego semestru, osoba odpowiedzialna za koordynowanie programu liczy, ilu uczniów zostało przeszkolonych, uzupełnia "Kartę przeprowadzonych zajęć" i tradycyjną pocztą wysyła ją do fundacji.. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………….Dodatkowe uwagi nauczyciela dotyczące planowanej obserwacji: Uwagi obserwowanego nauczyciela po przeprowadzonych zajęciach - samoocena nauczyciela Podpis nauczycielaPo przeprowadzonych zajęciach analizowała je z opiekunem stażu, redagowała wnioski, dokonywała trafnej samooceny.. Co Pani sądzi o wartości uroczystości przedszkolnych?. Kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany.. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy..

Arkusz samooceny pracy nauczyciela.

PLANOWANIE,ORGANIZOWANIE I OCENIANIE WLASNEJ NAUKI, PRZYJMOWANIE ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIFakt, że obecnie większość nauczycieli ponownie wraca do pracy z komputerem,zdalnie, nie zwalnia z tego obowiązku.. 3.Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust.. I Informacje ogólne.. II Nauczyciel.Samoocena nauczyciela to refleksja nad posiadanymi wła ciwo ciami indywidualnymi takimi, jak cechy osobowo ci, zasób wiedzy, mo liwo ci swego oddziaływania wychowawczego na uczniów ł cznie z nauczaniem, a tak e nad tym, jak widz go uczniowie i jaki maj do niego stosunekProwadzę zajęcia otwarte, warsztaty dla naucz y-cieli.. Faza główna.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela Nauczyciel: 1. w Szkole Podstawowej w Trzebielu prowadzone były zajęcia w ramach projektu,,Indywidualizacja klas I-III w gminie Trzebiel".Wskazówki nauczycieli stosujących OK-obserwację dotyczące pierwszego etapu tej praktyki: 1. najważniejsze są potrzeby i gotowość nauczyciela prowadzącego lekcję do poddania jej obserwacji, 2. o obszarze obserwacji lekcji decyduje nauczyciel, który ją prowadzi,Nauczyciele mieli odpowiedzieć na pytania: TAK, NIE.. CZĘŚĆ I.. Staram się pielęgnować, szanować i odkrywać w każdym z nich to co najlepsze.Informuje czego będzie wymagał po przeprowadzonych zajęciach Doradza jak się uczyć i utrwalać wiedzę Zbiera opinie uczestników na temat sposobu prowadzenia zajęć Obserwowana wiedza, umiejętności uczniów..

Burza mózgów: Uczniowie, z pomocą nauczyciela, układają pytania.

ały okres stażu Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.Po szkoleniu, obowiązkiem nauczyciela jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3.. Uczestnicy rzucają wirtualną kostką i piszą swoje ulubione rzeczy w miejscu, w którym powinien stanąć pionek.Uczniowie podają swoje odpowiedzi, nauczyciel ocenia ich poprawność.. Z wypowiedzi wyłonił się następujący obraz: nauczy-ciele czerpali najwięcej zadowolenia z aktywnej postawyKonspekty z przeprowadzonych zajęć.. Wnioski własne.. Prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami rozwijające ich pasje i zainteresowania; 2.. Konkurs polegał na jak najszybszym przejściu planszy zadanej przez nauczycieli.Moje refleksje po przeprowadzonych zajęciach otwartych Monika Prokop Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach Zajęcia otwarte w przedszkolu Każde dziecko przychodzące do przedszkola to dla mnie osobiście wielki podarek .. Spostrzeżenia opiekuna stażu.. W Szkole Sióstr Urszulanek pracuję od 2000 roku jako nauczyciel języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin.. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju ucznia i rodziny np. poradniami,Samoocena pracy nauczyciela.. Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni.. Zaangażować wszystkich uczniów: tak częściowo nieAnkieta dla rodziców po przeprowadzonych zajęciach otwartych SZANOWNY RODZICU, JEŚLI CHCESZ, ABYM BYŁA LEPSZYM NAUCZYCIELEM, POWIEDZ MI CO, SĄDZISZ O MOICH ZAJĘCIACH, O MOJEJ PRACY, CO MI PROPONUJESZ?karta samooceny pracy nauczyciela - zobacz wszystkie artykuły powiązane z karta samooceny pracy nauczyciela.. Przeczytaj artykuł i dokonaj samooceny korzystając z przygotowanych formularzy analizy.Na zajęciach wystąpiła samoocena/ocena koleżeńska Relacje interpersonalne: Traktowano ucznia podmiotowo Stosowano zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej Stosowano pozytywne wzmocnienia Zachowano autorytet nauczyciela Zachowano równowagę między dialogiem a posłuszeństwem Zastosowane pomoce dydaktyczne:dokonanej obserwacji Podczas rozmowy nauczyciel dokonuje samooceny przeprowadzonych zajęć, tj.:Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań wynikających.. Udało mi się: Zainteresować uczniów tematem lekcji: tak częściowo nie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt