Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej

Pobierz

Zlewnia jest to cały obszar terenu.Sieć rzeczna (sieć hydrograficzna lub układ hydrograficzny) - ogół cieków na określonym terenie.. GeoGrafia Polski .. W okresie zlodowacenia środkowopolskiego został.4) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 5) wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.. ZADANIA: 1.- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania grubości osadów plejstoceńskich na obszarze Polski.. Bilans wodny Polski.. Przyczyny oraz skutki wezbrań i powodzi w dolinach rzek.. Większość .Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi: Podział jezior wg genezy (przyczyny powstania) tektoniczne, np.: wulkaniczne, np.: polodowcowe, np.: krasowe, np.: Obszary bagienne.. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi Uczeń: - wymienia elementy sieci rzecznej.. Dodat-Sieci Komórkowe (26127) Sprzęt Audio (17296) Sprzęt Fotograficzny (29831) Sprzęt Video (4386) Telefony Komórkowe (350680) Telewizory (9793) .. Omów przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich na kuli ziemskiej.. z góry dzieki 0 ocen .1.. Sieć rzeczna Polski - wymienia główne cechy układów sieci rzecznej - wskazuje na mapie obszary dorzeczy głównych rzek Polski2) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 3) przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego;Ewolucja sieci rzecznej na obszarze Polski..

Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

Do wykonania: Krótko wyjaśnić pojęcia 1 a-f. Wymień czynniki decydujące o powstawaniu lodowców górskich.. Sieć rzeczna najwcześniej zaczęła się rozwijać na południu kraju (3 rzęd) a na północy w (4 rzędzie) 3.. Zróżnicowanie sieci rzecznej na kuli ziemskiej wynika z wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in.: - warunki klimatyczne; -Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi Ogół cieków na określonym tereni Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.. Uzupełnić podpunkty 2 a-c oraz 3 a - c na podstawie treści w podręczniku str. 82 - 83.Sieć rzeczna Polski.. Uczniowie dowiedzą się, które miasta na świecie są największe i gdzie są położone.. 2 wymagania na ocenę.. Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1. część 3.. Ameryka Północna i Ameryka Południowa - położenie geograficzne, przegląd cech środowiska przyrodniczego .. Sieć rzeczna Polski jest asymetryczna, co jest przyczyną rozwoju tej sieci.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. Wywołują niekiedy zmiany w sieci rzecznej i poziomie wód gruntowych..

Uczeń: - charakteryzuje elementy sieci rzecznej.

Cechą charakterystyczną sieci rzecznej w polsce jest symetria dorzeczy wisły i odry 2011-06-08 13:43 .objaśniać przyczyny zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi; przedstawiać poszczególne rodzaje wód - oceany, morza, rzeki, jeziora i wody podziemne; wyjaśniać wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.6.. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej.. 27. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. Sieć rzeczna Polski - wymienia główne cechy układów sieci rzecznej - wskazuje na mapie obszary dorzeczywyjaśnia zróżnicowanie klimatu oraz ocenia gospodarcze konsekwencje długości trwania okresu wegetacyjnego w różnych regionach Polski; identyfikuje cechy sieci rzecznej Polski oraz na podstawie źródeł informacji weryfikuje hipotezy dotyczące perspektyw rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce;1) wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi; 2) objaśnia mechanizm powstawania i układ powierzchniowych prądów morskich oraz ocenia ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka; 3) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 4) wyjaśnia proces powstawania lodowców i ich rozmieszczenie na świecie.układ sieci rzecznej w Azji wymienia największe rzeki Azji omawia strefy roślinne Azji charakteryzuje azjatyckie kontrasty klimatyczne i roślinne na podstawie mapy tematycznej analizuje azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej i hydrosfery na podstawie infografiki XIV.1podaje przyczyny regionalnego zróżnicowania klimatu w Polsce ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce 7..

Przyczyny zróżnicowania zasilania w wodę wybranych rzek na świecie.

Sieć rzeczna wymienia elementy bilansu wodnego na podstawie schematu wymienia najważniejsze elementy systemu rzecznego Polski wymienia regiony narażone4.3.. 2 Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny .. Dwa wielkie bloki kontynentalne leżące na półkuli zachodniej obejmuje się jedną nazwą - Ameryka.Większy z nich o powierzchni 24,2 mln km Indeks górny 2 2 położony jest w całości na półkuli północnej - to Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent .Przyczyny ,skutki i sposoby zapobiegania trzęsienia ziemi.. Wody podziemne w Polsce - rodzaje, występowanie oraz rola człowieka w kształtowaniu ich .-omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi-podaje przykłady znaczenia rzek w życiu człowieka i w środowisku przyrodniczym.. 0 1 Odpowiedz.. Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.. Sieć rzeczna na Ziemi •rzeka, dorzecze, system rzeczny •rodzaje rzek (rzeki stałe, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne) •przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi •typy ustrojów rzecznych i ich cechy •ustrój rzeki płynącej najbliżej szkoły •wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze i system rzecznyRzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO Cele lekcji: a) uczeń zna: - warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodycznych, ich zależność od zasilania i rodzaju podłoża, - zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej,System rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu..

30.Z czego wynika ogromne zróżnicowanie gęstości sieci rzecznej Afryki?

Lodowce górskie i lądolody.. Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. Podobne pytania.. Przedstaw budowę wnętrza Ziemi.. Polub to zadanie.. 1 ocena | na tak 0%.. 1) proces powstawania lodowców 2) granica wiecznego śniegu 3) występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi 4) wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach .Rzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO Cele lekcji: a) uczeń zna: - warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodycznych, ich zależność od zasilania i rodzaju podłoża, - zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej,- wymienia przyczyny zanikania pokrywy lodowcowej na świecie; - wskazuje, gdzie na świecie obserwuje się zanikanie lodowców; - wyjaśnia mechanizm zanikania pokrywy zasobów wodnych na Ziemi - oceany i morza - prądy morskie: przyczyny powstawania i ich rodzaje - zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi - lodowce i lądolody:- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania grubości osadów plejstoceńskich na obszarze Polski .. Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie i w Polsce Podczas lekcji uczniowie mają możliwość praktycznego wykorzystania interaktywnych map i poszukiwania odpowiedzi na temat przyczyn zróżnicowania sieci osadniczej na świecie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt