Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego stażysty

Pobierz

5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. Renata Piechowska.. Staż trwa 9 miesięcy.Wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego dodaje uczniowi pewności siebie oraz wzbudza w nim poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na efektywność działań dydaktycznych.. Rozpoczynamy staż.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. do: 31 maja 2004r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Nauczyciel stażysta przygotowuje sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Propozycja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. 2 Karty Nauczyciela).. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 41-506 Chorzów, ul. ks. J. Czempiela 52 Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający Wykształcenie:stażysty..

Sporządzenie wniosku oraz ...Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela we wrześniu 2007 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Plik SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAZYSTY.doc na koncie użytkownika kasiasadszczep • folder AWANS ZAWODOWY • Data dodania: 25 cze 2011Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Koszalinkontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymStażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.. SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1..

Przykład ze sprawozdania w formie tabelarycznej:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018 1.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie Imię i nazwisko dyrektora: mgr Jadwiga Ożóg Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jadwiga Dejko Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dużą uwagę zwraca się również na funkcjonowanie ucznia w klasie, jego integrację z grupą oraz trudności występujące w sferze emocjonalnej.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego si .. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach rozpoczęłam w 2007 r. w charakterze nauczyciela wspomagającego w klasie drugiej szkoły podstawowej.. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW Lipiec 2013 .Data przedłożenia sprawozdania za okres stażu: 30.05.2011r..

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

rok szkolny 2013/2014.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Gdańsk.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Bierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Musi więc odnieść się do wszystkich zaplanowanych działań, napisać, co zrobił, a czego nie, podać terminy i oczywiście wspomnieć o efektach.. Joanna Wyrostkiewicz.. Nie ma nauczycieli w stopniu awansu nauczyciel mianowany.. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) Lipiec 2013 Zadanie SORE 11.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. na-el stażysta - 1 nauczyciel.. - 31.05.2011r.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA w KOSTOMŁOTACHACH.. Może to zrobić dwojako: tabelarycznie lub opisowo.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego (2020-12-11)Nauczyciel wspomagający, to nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt