Podsumowanie i wnioski praca inżynierska

Pobierz

Co uważa autor za własne osiągnięcia .podsumowanie zawierające wnioski i uwagi krytyczne, bibliografia, w tym pozycje książkowe, czasopisma, akty prawne i źródła internetowe, .. Praca inżynierska powinna mieć charakter badawczy, aplikacyjny, projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii.. Rozdział trzeci zawiera opis rozwiązań istniejących na rynku.. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Gliwice 2004, s. 91 .praca inżynierska - KLAUS R. 3 Drodzy studenci, otrzymujecie przewodnik, który powinien pomóc Wam napisać poprawnie część teoretyczną dyplomowej pracy inżynierskiej.Oczywi-ście poniższe opracowanie nie jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić wszystkich problemów jakie napotkacie podczas pisanie pracy.Tak, jak w przypadku pisania pracy, próbka wzoru pracy, np. z zakresu marketingu, może być dla Ciebie pomocnym drogowskazem, tak też przykład podsumowania może naprowadzić Cię na poszukiwane tory zakończenia pracy.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.• sformułowanie celu pracy - 1 sl.. Tekst pracy inżynierskiej powinien być wyjustowany (prawa i lewa strona tekstu powinna stanowić równą linię wzgędem kartki).. Pierwszy rozdział zawiera oprócz wstępu opisującego pokrótce istotę i cel powstałej pracy również zbiór najważniejszych .3..

• podsumowanie i wnioski - 2 sl.

Najlepszy do tego jest Latex, ale ostatecznie może być to zwykły Word.. Każda praca inżynierska musi zawierać: Stronę tytułową (informacje o uczelni, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wskazanie Promotora, siedziby uczelni i roku napisania pracy), Spis treści (na początku lub na końcu pracy), Wstęp (wprowadzenie do tematu, zapoznanie z problematyką i uzasadnienie wyboru),Przedstawiona praca inżynierska składa się z ośmiu głównych rozdziałów, z czego pierwszy to wstęp a ostatni to podsumowanie.. Wszystkie rodzaje prac powinny zawierać: 12) Rozdział zawierający podsumowanie i wnioski.Jednak zakończenie nie może ograniczać się do powtórzenia ważniejszych wywodów prezentowanych wcześniej.. 34 Spis ilustracji.. W rozdziale drugim przedstawiono szczegółowe omówienie koncepcji.. Czcionka Arial lub Verdana, rozmiar 11, interlinia 1,15, akapit z wcięciem 0,5cm.1.. Podsumowanie, takiego ważnego "dzieła", musi być szczegółowe, rzeczowe, krótkie oraz zwięzłe.Ostatnim rozdziałem pracy magisterskiej jest zwykle "Konkluzja", która zawiera wnioski i jest typowa dla prac badawczych.. Wnioski.. Wytyczne projektowe 17 4.1 Zakres prac 17Podsumowanie Na zakończenie przedstawiamy w skrócie wyniki naszych badań, wnioski płynące z przeprowadzonej przez nas analizy, konkluzje naszych rozważań.. Masz jeden, maksymalnie 2 akapity na szybkie wprowadzenie czytelnika w temat..

Ogólne podsumowanie omawianej tematyki.

Cel pracy 3.2.. Tytuły rozdziałów 9.. Omówienie wyników.. Opracowanie programu sterującego napędem 6.. Tu dowiesz się: co powinien zawierać rozdział teoretyczny w pracy.. Materiał i metody 3.3.. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy dla studentów).. Kryteria oceny pracy dyplomowej Tryb i warunki, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa określa Regulamin studiów.W pracach inżynierskich i licencjackich o charakterze projektowym lub ekspertyzy: 10) Praca powinna zawierać ogólne założenia przyjętego projektu lub ekspertyzy.. 11) Opis projektu lub przeprowadzonej ekspertyzy.. Streszczenie Uniwersytety wymagają, by pod .13.. Dyskusja nad dalszym rozwojem pracy.. Praca ma być zgodna z zasadą harmonii (zachowane proporcje) - nie może być jeden podrozdział zawarty na 4 stronach, a inny na 10, bo to oznacza, że konstrukcja pracy jest zła.Praca inżynierska.. 35 Spis wzorów.. • kluczowe pojęcia - 1 sl.. Wyniki 4 .. Przegląd istniejących rozwiązań 3.. Uzasadnienie wyboru tematu Głównym powodem stworzenia portalu obsługi konferencji jestPoradnik - jak napisać rozdział teoretyczny do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Przegląd literatury 3..

Wnioski lub podsumowanie 10.

Wstęp 2.. Natomiast w pracach opisowych, pisanych bez ściśle ustalonej struktury takiej jak IMRaD, ostatni rozdział zwykle nosi nazwę "Podsumowanie".. Wnioski Potwierdzenie .Prace inżynierska i magisterska muszą zawierać pełną dokumentację zebranego materiału, .. Podsumowanie i wnioski końcowe 6.. Badania własne 3.1.. Warto nawet po wypunktowaniu wniosków dodać choć jedno zdanie kończące i zamykające prace.. Ta triada musi być zgodna.. Model symulacyjny Gazebo 7.. Wstęp — cel i zakres pracy 2-8.. Literatura : Praca magisterska.. Celem pracy było stworzenie oprogramowania,Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA" Download Document.. Projekt części mechanicznej 5.. Podsumowanie i wnioski z badaM własnych Zrealizowany program badaM własnych miał na celu wykazanie mocliwoWci wykorzystania charakterystyk fizycznych nieniszcz>cych procesów wzbudzanych w badanych materiałach - kompozytach polimerowych - do oceny zmian charakterystyk ucytkowych badanych materiałów.Budowa pracy inżynierskiej.. Jednak sprawia to wrażenie, że czegoś brak.. Tematem rozdziału czwartego są narzędzia i moduły wykorzystane przy tworzeniuWnioski Podsumowanie.. Praca powinna być spójna, tzn. ramy pracy i jej zawartość wyznaczają: tytuł pracy - cel - wnioski..

Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?

Musi ono być podsumowaniem, stanowić syntezę informacji, scalać myśli zawarte w pracy.. Strona tytułowa i załączniki Spis treści 1.. Można wspomnieć, jakie jeszcze obszary powiązane z naszym tematem nie zostały zbadane i oczekują na opracowanie.. We wnioskach należy w przejrzysty sposób podsumować pracę, napisać czy założony cel pracy został osiągnięty i w jakim stopniu.. Istniejące rozwiązania w zakresie tematyki pracy 11 3.1 Wprowadzenie 11 3.2 Zestawienie rozwiązań realizujących podobne założenia 11 3.2.1 Coursera 11 3.2.2 Udacity 12 3.2.3 edX 13 3.3 Zestawienie przydatnych technologii i rozwiązań 14 3.4 Podsumowanie i wnioski 15 4.. Strona tytułowa i załączniki Spis treści 1.. W rozdziale 7. przedstawiono wykaz rysunków.. Założenia projektowe 2.. Nie powinna ona znacząco różnić się od tezy początkowej, ale dobrze jest trochę od niej odstąpić - dzięki temu pokażesz, że pisanie pracy czegoś Cię .Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 2 Oświadczam, świadomy(-a) odpowiedzialno ści karnej za po świadczenie nieprawdy, .. Podsumowanie i wnioski.. jeden skupiający się na możliwej przyszłej kondycji oraz część kończąca zawierająca podsumowanie i wnioski płynące z całości pracy.. Przygotowanie prezentacji Czas trwania prezentacji Piotr Sawicki | Seminarium dyplomoweNowak (2011a) oraz Nowak (2011c) w swoich pracach przedstawia … Wnioski.. Co zrobiono w pracy i jakie uzyskano wyniki?. Pamiętaj jednak, że podsumowanie pracy inżynierskiej, a także każdej innej pracy dyplomowej, musi być przede wszystkim treściwe i rzeczowe.. Prace nad sztucznym sercem, zarówno w Polsce jak i na świecie trwaj ą od wielu lat, rozwijane s ą biologiczne zastawki serca .Przedstawiona praca inżynierska porusza kilka problemów z dziedziny programowania, głównie aplikacji mobilnych, ale również dziedzin pokrewnych.. Najlepiej, jeżeli wstawisz jeden, bardzo ogólny wniosek z całej pracy.Zakończenie to jakby druga teza, która wprawdzie nawiązuje do tezy zamieszczonej we wstępie, lecz wzbogacona o wiedzę, spostrzeżenia i wnioski, pojawiające się w pracy.. Wykaz piśmiennictwa 9.. W ostatniej części pracy dyplomowej zwięźle odnosimy się do wybranego tematu, problemu oraz tego, czy cel badania .Niekiedy w zakończeniach prac, są same wnioski bez zdania podsumowującego.. • charakterystyka przepro-wadzonych badań (prac) - 6 sl.. Przykładowym systememW rozdziale 6. znajduje si ę podsumowanie i wnioski dotycz ące pracy.. W rozdziale 8. znajduje si ę bibliografia i inne źródła, na bazie których powstała praca dyplomowa.. Czytelnik ma wyrobić sobie zdanie co do określonej problematyki i poznać najważniejsze wnioski płynące z badań.Pracę należy pisać w jakimś edytorze tekstów.. Jeżeli praca ma charakter projektu, autor powinien podać zalecenia projektowe wynikające z przeprowadzonych obliczeń/analiz.PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI Temat pracy: PROJEKT NAPĘDU OBROTOWEGO ZGODNEGO ZE SPECYFIKACJĄ H-ROS Zakres pracy: 1.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Ważne jest także, aby przedmiotowy fragment pracy został jednocześnie poprawnie skonstruowany i stanowił atrakcyjną .Praca dyplomowa inżynierska Narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych Opiekun: dr inż. Jakub Gałka STRESZCZENIE Praca dyplomowa prezentuje zrealizowane narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt